header image
 

Profil absolwenta

NASZ ABSOLWENT:

Jest otwarty na świat, ludzi, przyrodę i środowisko.

Potrafi prezentować swoje zdanie i uzasadniać je.

Sprawnie komunikuje się z innymi.

Potrafi współpracować w grupie.

Planuje swoje działania.

Jest odpowiedzialny.

Dotrzymuje terminów, szanuje czas swój i innych.

Przejawia gotowość niesienia pomocy innym.

Wywiązuje się ze swoich obowiązków i zadań.

Postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami etyki i moralności.

Jest uczciwy i prawdomówny.

Rozróżnia i ocenia uczynki dobre i złe w oparciu o obowiązujący system wartości.

Zna i rozumie zagrożenia wynikające z życia.

Wie, jak ich unikać, przewiduje niektóre z nich.

Dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych.

Jest tolerancyjny.

Stara się rozumieć i szanować odmienność.

Ma potrzebę uczenia się i rozwijania zainteresowań.

Wykorzystuje różne źródła wiedzy.

Jest przygotowany do nauki w liceum.